Forside Jammerbugt Artikkelarkiv

Referat generalforsamling 2015 - Vedsted

Referat af generalforsamling
i Lokalhistorisk Forening for Vedsted og Omegn
onsdag den 11. februar 2015, afholdt i Hjorths Hus.

  1. Valg af dirigent. Svend Andersen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget, og gav straks ordet til Sonja Thøgersen for formandens beretning.

  1. Formandens beretning. Sonja gennemgik årets aktiviteter, der omfattede udflugt til Birkelse Hovedgård med rundvisning ved Jørgen Skeel, udstilling ved byfesten med skolebilleder, åbent hus arrangement hvor Svend Andersen, Aabybro fortalte om sin ”Jagt på bedstemor”. Der har desuden været skiftende udstillinger i foreningens lokale på Ulveskov Skole, hvor hun opfordrede flere til at gøre et besøg i åbningstiden, 2. lørdag hver måned mellem 09.30-11.30. Formandens beretning blev godkendt.
  2. Kassereren fremlægger regnskab. Niels Erik fremlagde regnskabet, der kom ud med et overskud på 2613 kr. Regnskabet blev godkendt uden yderligere spørgsmål.
  3. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Niels Erik Thomsen, Herdis Gregersen og John Andersen var på valg, John ønskede ikke at fortsætte. Der var 2, der stillede op til valg, og efter skriftlig afstemning over to omgange blev Niels Erik, Herdis og Michael Thøgersen valgt for 2 år. Som suppleant genvalgtes Ruth Poulsen.

  1. Valg af billagskontrollanter og stedfortræder. Her var der genvalg til Chr. O. Jensen som billagskontrollant, og Anne Mie Pedersen som stedfortræder.
  2. Fastsættelse af kontingent. Fra bestyrelsen foreslog man, at bibeholde kontingentet på 25 kr. Det blev vedtaget af generalforsamlingen.
  3. Eventuelt. Formanden takkede for god rod og orden til de mange fremmødte. Flot at kunne samle over 50 ud af foreningens 171 medlemmer.

Man gik straks videre til aftenens underholdning. Først berettede Else Larsen levende om sin tid med trikotagebutik i Birkelse, der startede sidst i 50’erne, til hun valgte at afhænde forretningen i 1987.

Herefter fortalte Frede Knudsen med stor humor, om sin opvækst i Birkelse, og hvordan han senere overtog forældrenes slagterforretning, som han sammen med hustruen Grethe drev fra 1968 til 1981.

Aftenen afsluttedes med kaffe, brød og en fællessang.