Forside Jammerbugt Artikkelarkiv

Referat af generalforsamling i
Lokalhistorisk Forening for Vedsted og Omegn
onsdag den 17. feb. 2016.

a. Valg af dirigent. Aage Ravn blev foreslået og valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dagsordenen blev gennemgået, og ordet givet til formanden, Sonja Thøgersen.

b. Formandens beretning. Medlemstallet ligger stabilt omkring 174 medlemmer. Årets vigtigste aktiviteter har været:
• Udflugt 2015, der gik til Øster Han Herreds Egnssamling i Tranum.
• Udstilling ved Vedsted By- og Folkefest, hvor emnet var besættelsen og befrielsen 1940-45.
• Åbent hus i oktober med foredrag af Børge Møller, også omhandlende den tyske besættelse, og den lokale frihedskamp.
• Løbende udskiftning af billeder på plejehjemmet.
• Flytning af data til nyt arkivsystem, Arkibas som er online og landsdækkende med over 500 tilsluttede arkiver.
Formanden opfordrede til sidst alle, til at besøge arkivets lokale på Ulveskov Skole, hvor foreningen håber på at få mere plads, til de mange effekter, der stadig befinder sig i Hjorths Hus.
Beretningen blev godkendt.

c. Kassereren fremlægger regnskab. Niels Erik gennemgik regnskabet, der kom ud med et overskud på ca. 3000 kr. og en formue omkring 22.000 kr.
Regnskabet blev godkendt.

d. Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen forslag.

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Mie Vægter og Ole Jensen afgik, og som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Mariane Andersen og Jessie Dige. Erik Ravn og Sonja Thøgersen modtog begge genvalg. Sonja Jensen fortsætter som suppleant.

f. Valg af bilagskontrollanter og stedfortræder. Der var genvalg til Bent Andreassen som bilagskontrollant, og Anne Mie Pedersen som suppleant.

g. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 25 kr. og det blev vedtaget.

h. Eventuelt.  Her gav Ole Jensen en kort gennemgang af søgning i vores online arkiv på www.arkiv.dk

Formanden takkede herefter for god ro og orden, og gav ordet til Erik Scmidt, Brovst.
Han gav – i ord og billeder - en levende beskrivelse af hustruen Bentes og hans ophold på Grønland. Forsamlingen havde bagefter en lang række spørgsmål og kommentarer.

Den nye bestyrelse konstituerer sig på et møde tirsdag den 23. februar.