Foreningens formål er at indsamle, registrere og arkivere skriftligt
og fotografisk materiale af lokalhistorisk interesse.

  

 Vi har nu flere tusinde billeder, mange arkivalier
og mange små effekter af historisk værdi.

  

 Foreningen har overtaget lokaler på Ulveskov Skole (Vedsted Centralskole) til arkivalier, fotos m.m. Desuden ligger arkivet inde med en større samling redskaber og andre museumsgenstande fra lokalområdet.

   

  Der er åbent i det nye lokale på Ulveskov Skolen 

2. lørdag hver måned mellem 9:30 - 11:30

  

 

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

generalforsamling

Lokalhistorisk Forening for Vedsted og Omegn.

Referat fra 

Generalforsamling d.21 februar 2018.

                Dagsorden.

A .Valg af dirigent. Anne Mie Pedersen blev foreslået og valgt,hun gav ordet til,g

B. Formandens beretning.Sonja Thøgersen berettede at der er 172 medlemmer,et stabilt antal.Derefter om årets gang i marts blev kælderlokalet indrettet og taget i brug efter at der var brugt kræfter på gulv og lofter og de sidste ting blev flyttet fra Hjorths Hus.I marts var der røre i byen angående at Daniel og Klaus Kristiansen på" Solbakken" havde fundet et nedgravet fly ,efter en henvendelse fandt vi i arkivet en omtale som Gunnar Kristiansen(Daniels oldefar) havde skrevet om begivenheden.I maj aftenudflugt til "kalumgaarden" på Vester Starengsvej hvor der var meget at se på.i juni var der udstilling af gårdmalerier  til byfesten.i. okt åbent hus dag .Der har været en del henvendelser i årets løb om slægtninge og vi har fået billeder og arkivalier givet.Jessie og Erik skifter billeder på plejecenteret og i Hjorths hus en gang om månedet.Beretningen blev godkendt.

C.Kassereren fremlægger regnskab ; Niels Erik Thomsen oplæste regnskabet som ballancerede med et overskud på 486,83 kr. Regnskabet blev godkendt.

D.Indkomne forslag :Ændring af vedtægter.( kan læses under vedtægter ).

E. Valg af bestyrelse og suppleanter.: På valg er :Sonja Thøgersen, Mariane Andersen, Erik Ravn og Jessie Dige Ottesen. Genvalg til alle fire.

    Valg af suppleanter. På valg er Sonja Jensen, da Sonja er gået ind i bestyrelsen efter Michael Thøgersen blev Helle Røn Mogensen valgt til ny suppleant.

F. Valg af billagskontrolant og stedfortræder .På valg er Bent Andreassen der ikke ønskede genvalg ny blev Anne Mie Pedersen.

    Stedfortræder .På valg er Anne Mie Pedersen , ny blev Edith Gregersen .

G. Fastsættelse af kontingent.Uændret 25 kr .pr. person.

H. Intet.

Efter generalforsamlingen viste Leo Kristensen ,Moseby  billeder og fortalte om Briketfabrikken, Moselauget og tørvegravning  . Et spændende fortælling for de ca 25  fremmødte.