Forside Jammerbugt Vedtægter

Vedtægter


Lokalhistorisk Forening for Vedsted og Omegn


1.   Foreningens navn er: "Lokalhistorisk forening for Vedsted og Omegn".

2.   Foreningens formål er at indsamle, registrere og arkivere skriftlige og fotografiske materialer, der har lokalhistorisk interesse.

3.   Midler til formålet søges tilvejebragt ved medlemsbidrag, samt tilskud fra offentlige institutioner og foreninger.

4.   Medlemsbidragene fastsættes på generalforsamlingen.

5.   Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og bekendtgøres i Aabybro Posten senest 14 dage før den afholdes. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

6.   Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer der vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år, og der afgår henholdsvis 3 og 4 medlemmer pr. år. Der vælges 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter, der ligeledes er valgt for 2 år, og skiftevis er på valg. Der vælges hvert år en stedfortræder for bilagskontrollanterne. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

7.   Generalforsamlingen skal omfatte følgende:

a. Valg af dirigent:
b. Formandens beretning.
c. Kassereren fremlægger regnskab.
d. Indkomne forslag.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
f. Valg af bilagskontrollanter og en stedfortræder.
g. Fastsættelse af kontingent.
h. Eventuelt.

8.   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den afholdes.

9.   Lokalhistorisk arkiv har til huse i Ulveskov Skole i Birkelse. Lokalerne stilles til rådighed af Jammerbugt Kommune. Arkivets pasning og vedligeholdelse påhviler arkivlederen i samarbejde med den øvrige bestyrelse.

10.  I eventuelt tilfælde af foreningens opløsning påhviler det bestyrelsen at rette henvendelse til kommunens kulturudvalg om at finde en løsning på opbevaring af det arkiverede materiale. I nævnte tilfælde overdrages foreningens formue til en eller flere foreninger med lignende formål, efter generalforsamlingens beslutning.


Således forelagt på generalforsamlingen den 19. februar 2003 og godkendt.
Sidst ændret på ordinær generalforsamling 4. feb. 2014


Bestyrelsen