Forside Jammerbugt Vedtægter

Vedtægter


Lokalhistorisk Forening for Vedsted og Omegn

 

1. Foreningens navn er: "Lokalhistorisk forening for Vedsted og Omegn". Foreningens arbejdsområde er Vedsted Sogn i Jammerbugt kommune og har til huse i Ulveskov Skole i Birkelse. Lokalerne stilles til rådighed af Jammerbugt Kommune. Arkivets pasning og vedligeholdelse påhviler arkivlederen i samarbejde med den øvrige bestyrelse.

2. Foreningens formål er:
Indsamling, registrering og arkivering af skriftlige og fotografiske materialer der har lokalhistorisk interesse.
At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og dets forbliven som sådan garanteres.

3. Midler til formålet søges tilvejebragt ved medlemsbidrag, samt tilskud fra det offentlige og private, herunder eksempelvis foreninger.

4. Medlemsbidragene fastsættes på generalforsamlingen.

5. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og bekendtgøres i Aabybro Posten senest 14 dage før den afholdes. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

6. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer der vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år, og der afgår hen­holdsvis 3 og 4 medlemmer pr. år. Der vælges 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter, der ligeledes er valgt for 2 år, og skiftevis er på valg. Der vælges hvert år en stedfortræder for bilagskontrollanterne.

7. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

8. Generalforsamlingen skal omfatte følgende:

a. Valg af dirigent:
b. Formandens beretning.
c. Kassereren fremlægger regnskab.
d. Indkomne forslag.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
f. Valg af bilagskontrollanter og en stedfortræder.
g. Fastsættelse af kontingent.
h. Eventuelt.

9. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den afholdes.

10. Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende i godkendte arkivmaterialer og er forsvarligt registreret.
Bestyrelsen påser, at arkivets samlinger er offentligt tilgængelige og under opsyn efter de gældende tilgængelighedsregler.

11. I eventuelt tilfælde af foreningens opløsning påhviler det bestyrelsen, at rette henvendelse til kommunens kulturudvalg, om at finde en løsning på opbevaring af det arkiverede materiale, således at samlingernes forbliven i offentligt eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.
I nævnte tilfælde overdrages foreningens formue til en eller flere foreninger med lignende formål efter generalforsamlingens beslutning.


Således forelagt på generalforsamlingen den 21. februar 2018 og godkendt.
Sidst ændret på ordinær generalforsamling d. 4 februar 2014

Bestyrelsen