Forside Jammerbugt Vedtægter

Vedtægter.

Lokalhistorisk Arkiv for Halvrimmen og omegn

§ 1.

Lokalhistorisk Arkiv for Halvrimmen og omegn er en selvejende institution. Dets navn er LOKALHISTORISK ARKIV FOR HALVRIMMEN OG OMEGN.

Dets hjemsted er Halvrimmen, og dets arbejdsområde er Halvrimmen og omegn i

Brovst kommune.

§ 2.

Arkivets formål er:

1. At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billede- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data med tilknytning til Halvrimmen og omegn, dens borgere, foreninger, virksomheder og    institutioner i fortid og nutid og,

2. At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Halvrimmens historie.

§ 3.

Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje, og dets forbliven som sådan garanteres.

§ 4.

Lokalhistorisk Arkiv for Halvrimmen og omegn er medlem af Lokalarkiver i Nordjyllands amt LANA og Sammenslutningen af Lokalarkiver SLA. Lokalhistorisk Arkiv for Halvrimmen og omegn deltager i lokale, amtslige og landsdækkende fællesregistreringer, der er arrangeret eller godkendt af LANA eller SLA.

§ 5.

Lokalhistorisk Arkiv for Halvrimmen og omegn foreståes af en styrelse på 7 medlemmer der kan være identiske med bestyrelsen for Lokalhistorisk forening for Halvrimmen og omegn.

Styrelsen konstituerer sig selv årligt og fastlægger selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne.

§ 6.

Styrelsen ansætter og afskediger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingens tilstand og dens benyttelse i henhold til SLA's standardinstruks for arkivledere.Styrelsen ansætter/afskediger det øvrige personale i samråd med arkivlederen.

§ 7.

Styrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret og at de er offentligt tilgængelige med fast åbningstid, dog således at SLAs tilgængelighedsregler respekteres.

§ 8.

Styrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af en arbejdsplan og et budget og overholdelse heraf. § 9.

Lokalhistorisk Arkiv for Halvrimmen og omegn drives for midler tilvejebragt fra Lokalhistorisk forening for Halvrimmen og omegn, det offentlige, institutioner, virksomheder, foreninger og private.

Lokalhistorisk forening for Halvrimmen og omegn stiller vederlagsfrit inventar og maskiner til rådighed for Arkivet. Arkivet betaler vedligeholdelse og forbrug. Lokalhistorisk Arkiv for Halvrimmen og omegns regnskab revideres af de i foreningen valgte revisorer.

§ 10.

Pengemidler, som arkivet råder over skal indestå på en for arkivet oprettet konto i et pengeinstitut.

§ 11

Arkivets årsberetning og det reviderede regnskab fremlægges på Lokalhistorisk forening for Halvrimmen og omegns generalforsamling.

Endvidere sendes årsberetningen og det reviderede regnskab til tilskudsydere.

§ 12.

Skulle Lokalhistorisk Arkiv for Halvrimmen og omegn af en eller anden grund ophøre, skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen og LANA, så dets forbliven i offentlig eje og dets offentlig tilgængelighed er garanteret.

Eventuel formue anvendes gennem andet aktivt foreningsliv i Halvrimmen by, til at sikre Arkivets beståen.

§ 13.

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Medlemskab af SLA kan først opnås når disse vedtægter er godkendt af LANA og SLA, idet en sådan godkendelse er en forudsætning for medlemskabet af disse sammenslutninger.

§ 14.

Disse vedtægter kan ændres af styrelsen, som skal foreligge dem på Lokalhistorisk Forening for Halvrimmen og omegns generalforsamling som orientering.

Således vedtaget på generalforsamling d. 8-3-2004

Dirigent:_______________________________________

Godkendt af LANA d.

_______________________________________________ Godkendt af SLA d.

___________________________________________