Vedtægter for Jammerbugt Kommunes Lokalhistoriske Samråd

Vedtægter for Jammerbugt Kommunes Lokalhistoriske Samråd

§ 1 Navn:
stk. 1: Samrådets navn er Jammerbugt Kommunes Lokalhistoriske Samråd

§ 2 Det Lokalhistoriske Samråd:
stk. 1: Det Lokalhistoriske Samråd skal medvirke til at sikre et tæt samarbejde mellem den kommunale forvaltning, de lokalhistoriske arkiver / museer / samlinger, de lokalhistoriske foreninger og frivillige græsrodsgrupper (sognegrupper), Jammerbugt       Kommunes Biblioteker, turistvirksomheder og skoler.
stk. 2: Det Lokalhistoriske Samråd skal medvirke til, at der skal være plads til stor forskellighed i indsatsen – og de økonomiske rammer herfor – ligesom det etablerede arkiv- og museumsarbejde fortsat bør gå hånd i hånd med et stærkt frivilligt engagement.
stk. 3: Det er Samrådets hensigt, at stille sig til rådighed for kommunen i forbindelse med navngivning af veje, bevarelse af kulturminder, etablering af mindesten / anlæg og andre relevante forhold.

§ 3 Formål:
- skabe samarbejde mellem de forskellige lokalhistoriske aktører
- løfte og udbedre kendskabet til lokalhistorien i Jammerbugt Kommune
- skabe rammer for indsamling, registrering og synliggørelse af lokalhistoriske
  arkivalier og museumsgenstande efter anerkendte principper
- skabe inspiration på det lokalhistoriske område
- tage initiativ til, koordinere og formidle aktiviteter, som den enkelte lokalhistoriske
  aktør ikke selv magter
- synliggørelse af lokalhistoriske aktiviteter
- sikre en udadvendt formidling af lokalhistorien
- arbejde for ansættelse af faguddannet personale
- sikre optimale fysiske rammer
- arbejde for en fælles lokalhistorisk portal: www.jammerbugt-historie.dk
- skabe synergieffekt på det lokalhistoriske område
- udbygge relationer til biblioteker, turistbureauer, skoler og landsdelens øvrige
  arkiver og museer
- forhandlingsorgan til de kommunale myndigheder

§ 4 Medlemmer:
stk. 1: Medlemmer af Lokalhistorisk Samråd er enkeltpersoner / grupper, der opfylder et eller flere af Samrådets formål i § 3, eller som opfylder et eller flere af de betingelser, der er nævnt i § 4 stk.1, kan optages som medlem.
a) At have til formål at indsamle, registrere og bevare arkivalier, genstande, fotografier, film, lyd, trykt materiale og andre data uanset medium med tilknytning til dækningsområdets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.
Vedtægter for Jammerbugt Kommunes Lokalhistoriske Samråd
Vedtægter Revision marts 2013 Side 2 af 4
b) Foreninger, der arbejder med lokalhistorisk formidling.
c) Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan garanteres.
d) Aktøren stiller det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden, samt fremmer kendskabet til og interessen for dækningsområdets historie.
e) Aktøren skal stedse have for øje at opnå størst mulig sikkerhed for, at det indsamlede materiale ikke går til grunde.
f) Arkiver / samlinger / museer skal have faste åbningstider
g) Aktøren bør være medlem af organisationer, der virker inden for aktørens lokalhistoriske arbejdsområde - eksempelvis SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), LANA (Lokalhistoriske Arkiver i Nordjylland), Lokalhistorisk Samvirke i Han Herred, NMU (Nordjyske Museers Udviklingsråd)
stk. 2: Optagelse af nye medlemmer sker på generalforsamlingen. Forinden har bestyrelsen kontrolleret og godkendt, at ansøger opfylder betingelserne i § 4 stk. 1 og godkendt ansøgers vedtægter. stk. 3.: Ved opløsning af en lokalhistorisk forening, arkiv eller museum kan Lokalhistorisk Samråd være behjælpelig med at overdrage det indsamlede materiale og inventar til en anden lokalhistorisk aktør.

§ 5 Generalforsamling:
stk. 1: Generalforsamlingens er Lokalhistorisk Samråds øverste myndighed.
stk. 2: Generalforsamlingen afholdes senest ved udgangen af april.
stk. 3: Hvert medlem har 1 stemmeberettiget repræsentant på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
stk. 4: Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel i de lokale ugeaviser under rubrikken Jammerbugt Kommune.
stk. 5: Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Fremlæggelse af årsberetning herunder fremtidsvisioner
4 Fremlæggelse af regnskab og forslag til budget
5 Forslag til kontingent
6 Indkomne forslag
7 Valg til bestyrelse
8 Valg af suppleanter
9 Valg af revisorer
10 Valg af revisorsuppleant
11 Eventuelt
stk. 6: Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
stk. 7: Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt indgiver ønske herom eller på bestyrelsens foranledning.

§ 6 Bestyrelse:
stk. 1: Bestyrelsen består af 8 medlemmer valgt blandt de lokalhistoriske arkiver og museer og to udpegede: en repræsentant fra Jammerbugt Kommunes biblioteker og Lokalhistorisk Samråds konsulent. Enkeltpersoner / grupper er ikke valgbare til     bestyrelsen.
stk. 2: Ved valget af de otte medlemmer tages der hensyn til en geografisk dækning af hele kommunen og med en bred repræsentation fra forskellige typer af det lokalhistoriske arbejde.
stk. 3: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen
stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er mødt frem. Ved afstemning med stemmelighed er formandens stemme afgørende.
stk. 6: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
stk. 7: Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med selvstændigt ansvar for løsning af specifikke opgaver.
stk. 8: Der føres protokol over møderne og trufne beslutninger. Protokollen underskrives efterfølgende af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 Økonomi:
stk. 1: Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen et budgetforslag og forslag til kontingent.
stk. 2: Lokalhistorisk Samråd tegnes af formand og kasserer.
stk. 3: Ved større økonomiske dispositioner kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
stk. 4: Lokalhistorisk Samråd hæfter alene for gæld med sin formue.
stk. 5: Kassereren fører regnskab over de midler, som Lokalhistorisk Samråd disponerer over i fællesskab.
stk. 6: Regnskabet følger kalenderåret og revideres hvert år af to valgte revisorer og sendes til Jammerbugt Kommune.
stk. 7: Lokalhistorisk Samråd kan søge fondsmidler, ministerielle midler etc. til brug for økonomisk støtte til projekter m.v. i forbindelse med det lokalhistoriske arbejde.

§ 8 Vedtægter:
stk. 1: Vedtægterne godkendes af Jammerbugt Kommune og træder i kraft umiddelbart efter.
stk. 2: Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling.
stk. 3: Vedtægtsændringer kræver tilslutning af 2/3 af medlemmerne.

§ 9 Opløsning af Lokalhistorisk Samråd:
stk. 1: Opløsning af Lokalhistorisk Samråd kan ske ved et kvalificeret flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2/3 af medlemmerne skal stemme for en opløsning.
stk. 2: Ved Lokalhistorisk Samråds opløsning skal en evt. formue anvendes til lokalhistorisk arbejde i Jammerbugt Kommune.
stk. 3: Generalforsamlingen tager stilling til formuens anvendelse.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. april 2013